Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy, Baskılı Poşet İmalatı

Arnavutköy Baskılı Poşet

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

İstanbul, Arnavutköy Belediyesi ve esnafı için baskılı poşet üretiyoruz.

Çok ucuza, çok kaliteli üretiyoruz.

Kısa zamanda teslim ediyoruz..

İstanbul Arnavutköy esnafı olarak baskılı poşet ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Solin Ambalaj sizler için en kısa zamanda, en kaliteli ve en ucuz baskılı poşeti üretir, teslim eder.

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy, Arnavutköy Tarihi

Arnavutköy tarihi, her nekadar Trikos kalesiyle anılmakta ise de Sazlıbosna-Kayabaşı yolunun doğusunda Filiboz Viranlığı (Filiboz Çiftliği) mevkiinde, tarihte çok da fazla adı geçmeyen antik bir yerleşimin varlığı belirlenmiştir.

Bu bağlamda Arnavutköy sınırları içinde en eski yerleşim birimi, Sazlıbosna-Kayabaşı yolunun doğusunda  Filiboz Viranlığı (Filiboz Çiftliği) olarak adlandırılan antik Filiboz şehridir.

Bugünkü Durusu (Terkos) semtinin tarihçesi de 1000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Terkos Gölü’nün içinde yer aldığı Çatalca İlçesi ve çevresi Doğu Roma İmparatorluğu döneminde eski bir Trak yerleşimidir.

Terkos ve çevresi çok eski zamanlardan beri geniş orman alanlarıyla kaplı olduğu için buralar Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde önemli bir av merkezi olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Durusu Gölü kenarına, Doğu Roma döneminde inşa edilen Trikos Kalesi, İstanbul’un ön savunma hatlarından birini oluşturmaktaydı. Zamanla Cenevizlilerin eline geçen kale, 1452 yılında II. Mehmet (Fatih) tarafından fethedilmiştir.

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

Arnavutköy geç Roma döneminde İstanbul’a su tedarik eden ana isâle hatlarından birinin geçtiği bölgedir. Roma imparatoru Konstantin tarafından yapımına başlandığı ve sonraki hükümdarlar tarafından devam ettirilerek tamamlandığı düşünülen isâle hattının, Kırklareli’nin Vize ilçesi yakınlarından başladığı ve 242 km. uzunluğa sahip olduğu düşünülmektedir.

İsale hattı Vize, Saray, Istranca, Aydınlar, Gümüşpınar, Çiftlikköy, Kalfaköy ve Dağyenice üzerinden Terkos Gölü’nün güneyinden geçerek Tayakadın’a ulaşmaktaydı. Sonrasında Alibeyköy Deresi’nin sağ kıyısından devam ederek Cebeciköy ve Küçükköy’ü geçip Edirnekapı’nın 200 m. kadar güneyinden şehre girmekteydi.

İsale hattının üzerinde halen yarı yıkık veya yalnız temelleri kalmış 40 kadar su kemeri vardır. Yaklaşık 1000 yıl devamlı olarak kullanılan su ikmal sistemi, muhtemelen depremlerin yarattığı hasarlar yüzünden XII. yüzyılda terk edilmişti.

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

Osmanlı döneminde Terkos Gölünün, İstanbul’un su ihtiyacını karşılaması sırasında sık sık problemlerle karşılaşılmıştır. Bulanık ve ağır kokusu bulunan ve halk arasında bağırsak iltihabına neden olan Terkos suyubentlerinin bakım, onarım ve temizlikleri yapılarak suyolları demir borularla değiştirilmiş ve sorun aşılmaya çalışılmıştır.

Ayrıca Mekteb-i Tıbbiyece yapılan tahlil sonucunda Terkos suyunda bulaşıcı ve mikrobik hastalıklar olduğu tespit edilmiş ve süzülüp kaynatılmadan içilmemesi ve kullanılmaması yönünde halk bilgilendirilmiştir. Bu tedbirlere ek olarak Terkos suyuna yabancı maddelerin girmesini engellemek için Çatalca’dan askeri birlik görevlendirilmiştir.

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

İstanbul’un çekmekte olduğu su sıkıntısının başlıca sebebi suyollarının bozukluğundan kaynaklandığından, bunların bakım ve onarımlarının yapılmadığı sürece bentlerin yükseltilerek suların artırılmasının, beklenen faydayı sağlayamayacağına kanaat getirilerekterfi ve pompa istasyonu kurulmaya karar verilmiştir.

Su yolu yapmak için gerekli alet ve edevatın nakliyatını kolaylaştırmak üzere Terkos-Karaburun arasında bir tramvay hattı ile Karaburun’da bir set ve iskele inşa edilmesi,İstanbul’un su sorununun Terkos suyuyla çözülmesinde ne denli çaba sarf edildiğinin göstergesidir.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla, Terkos Gölü kıyısına 1855-1857 yılları arasında bir terfi merkezi ve pompa istasyonu kurulmuş; temin edilen su Terkos Su Kumpanyası tarafından arıtılarak şehre verilmeye başlanmıştır. Söz konusu tesisler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından “Su Müzesi”ne dönüştürülmüştür.

Baskılı Poşet Arnavutköy, Arnavutköy Coğrafi Yapı Ve Bitki Örtüsü

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

Arnavutköy konumu itibariyle, subtropikal yüksek basınç kuşağı ile soğuk-ılık bölgenin alçak basınçlarının ya da karasal (nemsiz) alize rüzgârları ile denizsel (nemli ve yağışlı) batı rüzgârlarının sınırındadır. Yerkürenin hareketleriyle kış ve yaz mevsimlerinde farklı iklim şartları oluşur.

Arnavutköy İlçesi, Karadeniz kıyısında olması sebebiyle Karadeniz ikliminin, Marmara Denizi vasıtasıyla Akdeniz ikliminin görülebildiği bir konuma sahiptir. Arnavutköy’ün yer aldığı alandaki iklim tipini, belirgin bir iklim tipi içinde değerlendirme imkânı yoktur.

Çünkü coğrafî konumu ve fizikî coğrafya özellikleri nedeniyle aynı enlemde yer alan birçok yerleşmelerin ikliminden daha farklı iklim özelliklerine sahiptir.

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

Arnavutköy’de üç hava tipi egemendir. Bunlar kuzeyden ve güneyden sokulan hava tipleri ile sâkin hava tipidir. Üç hava tipi arasında, en yüksek frekansı (en çok esme sayısını) göstereni, kuzey rüzgârlarının egemen olduğu sırada görülen hava tipidir.

Arnavutköy İlçesi kışları ılık ve yağışlı, yazları ise sıcak geçen ılıman iklim kuşağındadır. Arnavutköy İlçesinde topografyanın ve yakınındaki su kaynaklarının iklim şartlarını doğrudan etkilediği düşünülürse bir geçiş ikliminin egemen olduğu söylenebilir.

Arnavutköy’de sıcaklık iç kesimlerden Karadeniz kıyılarına doğru gidildikçe azalmaktadır. İlçenin yıllık ortalama sıcaklık değeri 14,2°C’dir. İlçede en sıcak aylar Haziran, Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar ise Ocak ve Şubat’tır. En yüksek sıcaklık ortalaması 23,8 °C ile Temmuz ayıdır. En düşük sıcaklık ortalaması olan ay ise 5,6 °C  ile Şubat’tır (Bkz. Tablo 1).

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

Arnavutköy İlçesinin ortalama yağışı 648,4 mm’dir. Bu seviye, kıyı kesimlerinin ortalama yağışından (yaklaşık 1.000 mm) daha düşük olmakla birlikte, Türkiye geneli ortalamasından (220 mm kadar) daha fazladır. Arnavutköy İlçesinin Karadeniz’e kıyı kesimlerinde Karaburun ve Yeniköy civarında 864 mm değerleri görülebilmektedir.

En yüksek yağış değerleri Aralık, Kasım ve Ocak aylarında görülmektedir. En düşük ise Temmuz ve Ağustos aylarında yağış düşmektedir (Bkz. Tablo 2).

Rüzgâr önemli bir meteorolojik parametre olmakla birlikte; karakteristikleri zamanla, konumla ve yükseklikle önemli değişiklikler gösterdiğinden, analizi oldukça zor bir parametredir.

Arnavutköy’de yıllık ortalama rüzgâr hızı genel olarak Karadeniz kıyılarında yüksektir. Hâkim rüzgâr ise kuzeydoğu yönünden esen Poyraz rüzgârıdır.

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) yürüttüğü ortak çalışma sonucunda Karaburun, Yeniköy, Durusu-Terkos Biriktirme Haznesi, Tahlisiye Mevkii’nin rüzgâr gücünden elektrik enerjisi elde etmeye uygun olduğu tespit edilmiştir.

Karadeniz iklim tipi ile Akdeniz iklim tipi arasındaki geçiş ikliminin tüm özelliklerinin görüldüğü Arnavutköy’de bitki örtüsünün karakterini yer şekilleri belirler. Arnavutköy’ün kuzey kesimine doğru yağış miktarının artması, toprak oluşum koşullarının az da olsa değişikliğe uğraması gibi bazı doğal nedenler, bu sahalarda yayılış gösteren orman topluluklarının nemli orman karakterini kazanmasına yol açmıştır.

Nemli ormanlar içinde daha çok kayın, saplı meşe, sapsız meşe, Istranca meşesi, ova akçaağacı, gürgen, kestane ve ıhlamur gibi ağaç türleri yayılış alanı bulur.

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

1/100.00 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na göre ilçe topraklarının %57’si (259,4 km²) ormanlık alan olarak görünmekte ise de, günümüzde bunun yaklaşık yarısı iyi korunmuş alanlardan oluşmaktadır.

Geriye kalan kısmı ise ağırlıklı olarak makilik, bozuk orman veya orman vasfını yitirmiş alanlardır. Bu tür alanlar ise ya tarımsal amaçlı olarak kullanılmakta ya da yerleşim birimleri tarafından işgal edilmiş durumdadır.

Arnavutköy’de bulunan en büyük ve önemli kumul sistemini temsil eden Terkos kumulları, çok sayıda dar yayılışlı ve bölge için endemik olan türleri içermesi nedeniyle, uluslararası önem kazanmıştır.

Bu kumullarda Bern Sözleşmesi kapsamında yer alan ve tehlike altında olan türler bulunmaktadır. Bern Sözleşmesi’ne göre bulunduğu yerde koruma altına alınması taahhüt edilen nadir ve endemik bir bitki olan Centaurea Hermannii (Çatalca Peygamber Çiçeği) adlı bitkinin korunması için Arnavutköy-Şamlar karayolunun inşası esnasında güzergâh değişikliği yapılmıştır.

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

Arnavutköy-Şamlar Ağaçlandırması Yaban Hayatı Koruma Sahası koruma altına alınan ve gelişimi yönünde önemli bir alandır. Terkos Gölü ördek ve yaban kazı, diğer ormanlık arazilerde ise yaban domuzu, tilki, çakal, çulluk, sülün ve yaban güvercini görülmektedir. Ayrıca, sürülerinden ayrılmış ve zaman içinde vahşileşmiş mandalar da bulunmaktadır.

Ormanlar, ilçenin güney doğusunda, kuzeyinde ve kuzey batısında yoğunlaşmaktadır. Kayıtlarda, ilçe topraklarının yarıdan biraz fazlası (%52: 259,4 km²) ormanlık alan olarak görünmekte ise de, günümüzde bunun yaklaşık yarısı iyi korunmuş alanlardan oluşmaktadır.

Geriye kalan kısmı ise ağırlıklı olarak makilik, bozuk orman veya orman vasfını yitirmiş alanlardır. Bu tür alanlar ise ya tarımsal amaçlı olarak kullanılmakta ya da yerleşim birimleri tarafından işgal edilmiş durumdadır.

İlçedeki tarım alanları “mutlak” ve “marjinal” tarım alanları olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İlçe topraklarının üçte birinden fazlası (%35: 176,4 km²) tarım alanıdır. Bu alanlar, ilçenin güneyinde, batısında ve orta kesimlerinde yoğunlaşmaktadır.

Bu bölgeler hafif dalgalı düzlükler şeklindedir. Ayrıca, ormanlık alanlar arasında da yer yer tarımsal araziler bulunmaktadır.

Baskılı Poşet Arnavutköy, Arnavutköy Turizm

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

İlçenin sahip olduğu turizm potansiyeli Durusu-Karaburun aksı, ormanlar, göller, barajlar, göletler şeklinde ifade edilebilir. İlçe, İstanbul için günübirlik turizm faaliyetlerinin yer alabileceği bir imkâna sahip olması bakımından önemlidir. İlçe sınırları içinde 1 adet arkeolojik sit alanı da bulunmaktadır. Durusu bölgesinde Hun Türklerinin akınlarını durdurmak için Roma-Bizans döneminde inşa edilen surlar bulunmaktadır.

Arnavutköy’ün genel özellikleri dikkate alındığında doğal güzellikler açısından birçok üstünlüğe sahiptir. Ayrıca, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen bir antik şehir ve önemli sayıda tarihî eser mevcuttur. İlçe topraklarının büyük çoğunluğunun korunmuş olması, buranın turizm açısından cazibesini ve önemini artırmaktadır. İlçe, su sporları, trekking (doğa yürüyüşü), sağlık turizmi ve ekolojik turizm gibi alternatif turizm açısından da uygun potansiyele sahiptir. Bu faktörler dikkate alındığında, Arnavutköy’ün hem iç hem de dış turizm açısından gelişmeye açık bir yer olduğu söylenebilir

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde ekolojik turizmin yoğunlaşacağı mekânlar kümesi, Terkos Gölü çevresinde toplam 25.140 ha’lık alana sahiptir. Durusu, Baklalı, Balaban, Boyalık, Başakköy, Celepköy, Hisarbeyli, Örencik, Yazlık, Yassıören Köyleri ile Tayakadın mahallesini içeren alan, Avrupa yakasının kuzey kesiminde ve Terkos Gölü çevresindedir.

Ekolojik turizmin yoğunlaşacağı bu alan Terkos, Sazlıdere ve Alibeyköy havzalarının içinde yer almaktadır.

Arnavutköy’ün Karadeniz sahillerindeki maden ocaklarının bulunduğu bölge 1:5000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Planında uluslararası yarışma yoluyla özel proje kapsamında rekreasyon ve turizm alanı olarak planlanması öngörülmüştür.

Bu alanlarda, doğa ile uyumlu malzemeler kullanılması kaydıyla, Karadeniz’in sert doğal özellikleri dikkate alınarak, rekreatif kullanım düzenlemeleri yapılabilir. Bu kullanımların başında; marina, tekne turizmi, tekne imalatları, korunaklı yerel kayık barınakları ve plaj kullanımları gelmektedir. Kıyıya yakın ocak göletlerinde yat sporu alanları ve geniş kapsamlı, temalı “turistik konaklama üniteleri” yapılabilir.

Ağaçlıklı ve açık alanlarda ise; kültür ve kongre turizmin yanı sıra, doğa ve yaşamın kaynaştığı, ekolojiye uyumlu, “doğal yaşam temalı” park alanları, konaklama alanları, çay bahçesi, kır lokantası, kır gazinosu, büfe ve tuvalet gibi kullanımlar ile; gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri; seyir terasları, piknik alanları, kamp alanları, oyun ve eğlence parkları, botanik bahçesi, hobi bahçesi gibi açık alan düzenlemeleri yer alabilir.

Baskılı Poşet Arnavutköy, Arnavutköy Ulaşım

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

İstanbul’un ilçelerini rekabet gücü yönünden inceleyen bir araştırma, Arnavutköy’ün ulaşım ve erişilebilirlik endeksinde, 39 ilçe arasında 36. sırada olduğunu göstermektedir.

Projesi hazır bulunan veya inşası süren Başakşehir/Ispartakule/Hadımköy ve Hasdal-Karaburun yolu ile üçüncü havalimanı ve üçüncü köprü çevre yolları gibi projeler ilçenin erişilebilirliği açısından önem taşımaktadır.

İhalesi tamamlanmış bulunan üçüncü havalimanı projesinin ilçenin çehresini tamamıyla değiştirmesi beklenmektedir. İstanbul’un uluslararası uçuşlarda bir transfer noktası olarak önem kazanmasına yol açacak proje kapsamında 150 milyon yolcu kapasiteli terminaller ile uluslararası transfer yolcuları için çeşitli alışveriş olanakları sunulacaktır.

İlçenin Yeniköy, İmrahor ve Tayakadın mahallelerini kapsayan proje ilçenin toplam yüzölçümünün yaklaşık % 12’sini kapsayacaktır.

Baskılı Poşet Arnavutköy

Baskılı Poşet Arnavutköy

Kanalistanbul projesi de ilçenin gelecekte ulaşım sistemine önemli katkılar sağlayacaktır. Bir yandan kanalın kuzey ve güney girişlerine yapılacak limanlar, yat limanları, kanal üzerinden yapılacak deniz ulaşımı özellikle ilçenin iç bölgelerinin ulaşım imkânlarına yeni alternatifler katacaktır.

Ayrıca, kanalın ilçenin orta bölgelerinden geçmesi (Bkz. Harita 13) ve ilçeyi kuzey-güney istikametinde ikiye bölmesi, adeta ikinci bir İstanbul Boğazı’nın oluşmasını mümkün kılacaktır.

Arnavutköy, İstanbul metropoliten alanı içinde bulunmakla birlikte, şehrin geleneksel merkezlerine nispeten uzaktır. Fatih-Eminönü aksına yaklaşık 30 km., Mecidiyeköy-Levent aksına ise 35 km. uzaklıktadır. Ayrıca, en yakın ilçe merkezi olan Sultangazi ile arasında geniş bir ormanlık alan bulunmaktadır.

Bu özelliği ile metropoliten alandaki diğer yerleşim birimlerinden kısmen kopuk bir görünüm arzetmektedir. İlçenin merkezini oluşturan Arnavutköy-Boğazköy-Bolluca-Haraççı-Taşoluk yerleşmeler bölgesi, İstanbul’un ana ulaşım aksları üzerinde değildir.

Yalnızca Hadımköy bölgesi TEM otoyolu yakınındadır. Bu nedenle, ilçenin, İstanbul’un diğer merkezlerine ulaşımı için özel hatların geliştirilmesi gerekmiştir.

Arnavutköy İlçesi’nin diğer yerleşim alanları ile ulaşımı otobüs ve minibüs hatları ile sağlanmaktadır. İlçe’den Eminönü, Mecidiyeköy, Cebeci, Habipler Metro İstasyonu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüp ve Edirnekapı istikametine otobüs seferleri düzenlenmektedir.

İlçe içinde ise Karaburun ve Hadımköy’den Arnavutköy’e otobüs seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, ilçe içinde birçok noktaya, ilçeden Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Üçşehitler’e minibüs ve dolmuş hatları bulunmaktadır.

Arnavutköy’e ulaşımın daha hızlı ve konforlu yapılması amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan Habipler-Arnavutköy bölünmüş yolu tamamlanmıştır.

2×3 şerit olarak yapılan yolun standardı yüksektir. Ayrıca, Habipler-TEM bağlantı yolu da 2×2 şerit olarak ulaşıma açılmıştır. Bunların dışında Arnavutköy’ü ilgilendiren ve kısmen/tamamen inşa edilmiş olan karayolu projeleri şunlardır:

  1. Gaziosmanpaşa-Karaburun yolu
  2. Büyükçekmece-Hadımköy Köprüsü-Yassıören yolu
  3. Başakşehir-Ispartakule-Hadımköy yolu
  4. Sultançiftliği-Boğazköy yolu
  5. Hasdal-Karaburun yolu

İlçeyi ilgilendiren raylı ulaşım projeleri ise Üçüncü Havalimanı-Arnavutköy-Kayaşehir-Olimpiyat Stadı-Halkalı-Küçükçekmece metro hattı, Habipler-Arnavutköy hafif metro hattı, Üçüncü Havalimanı-Gayrettepe metro hattı ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Üçüncü Havalimanı hızlı tren hattıdır.

Baskılı Poşet Arnavutköy, Arnavutköy Yerleşim Düzeni

Arnavutköy ilçesinin toplam nüfusu 215.531 kişidir. İlçede yerleşim alanları dağınık bir yapı göstermekle birlikte yoğun yerleşmeler ilçenin doğusunda yer almaktadır.

İlçenin doğusunda yer alan Arnavutköy, Bolluca, Boğazköy, Haraççı ve Taşoluk yerleşmelerinin toplam nüfusu 2013 yılı itibarı ile 167531 olup, bu oran ilçenin toplam nüfusunun %78’ini oluşturmaktadır.

Hadımköy yerleşmesi ilçenin güneybatısında, Durusu-Karaburun ise ilçenin kuzeybatısında yer almaktadır. Arnavutköy, Bolluca, Boğazköy, Haraççı ve Taşoluk yerleşmeleri zamanla gelişerek toplu bir merkez haline dönüşürken Hadımköy, Durusu, Karaburun ve diğer mahalle yerleşimleri ise daha çok tek merkezli bir gelişim modeli göstermiştir.

İlçenin toplam yerleşik alanı 70 km² olup, bu oran ilçenin toplam alanının %13’ünü oluşturmaktadır. Konut yerleşim birimleri Arnavutköy Merkez Bölgesinde yüksek yoğunluklu yapılaşma düzeni görülmekte olup bu alanlarda genellikle 4-6 kat arası yapılar, çeper bölgelerde ise düşük yoğunluklu yapılaşma düzeni ile birlikte 2-3 katlı yapılar görülmektedir.

Bolluca, Taşoluk, Haraççı, Durusu ve Karaburun bölgelerinde kapalı site şeklinde gelişen düşük yoğunluklu yüksek gelir grubuna hitap eden müstakil konut yerleşimleri gelişme göstermiştir.

Ayrıca Arnavutköy-Taşoluk-Hadımköy-Ömerli ve Deliklikaya bölgesinde kapalı site şeklinde toplu konut yerleşmeleri gelişim göstermiştir.

Baskılı Poşet Arnavutköy, Arnavutköy Su Havzaları

Arnavutköy, İstanbul için çok önemli olan 4 adet havzasının etki alanında kalmaktadır. Bunlar Alibey Havzası, Terkos Gölü Havzası, Büyükçekmece Gölü Havzası ve Sazlıdere Baraj Gölü Havzası’dır.

İstanbul’un su ihtiyacının yüzde 33,5’i Terkos Havzası’ndan, yüzde 18,5’i Büyükçekmece Havzası’ndan, yüzde 15’i Alibey Havzası’ndan, yüzde 2’si ise Sazlıdere Havzası’dan karşılanmaktadır. Bu havzalar genel toplamda İstanbul’un su ihtiyacının yüzde 69’unu karşılamaktadır.

Arnavutköy İlçesi’ndeki havza alanlarının kente su sağlamak dışında, kentin hava koridorları olmaları gibi önemli bir işlevi daha bulunmaktadır.

Sazlıbosna havzasında kalan su koridoru Sazlıbosna Barajını Karadeniz’e birleştirmekte böylece doğal bir hava akım koridoru oluşturmaktadır.

Alibeyköy havzasında kalan Alibeyköy baraj gölü ise, Terkos’u Haliç’e bağlayan ekolojik koridoru Bolluca ve İmrahor yerleşmeleri üzerinden kuzey ormanlarına birleştirmektedir.

Havza alanlarının doğal sınırları içinde iklim, jeoloji, topoğrafya, toprak, flora ve faunanın havza suları ile etkileşim içinde olduğu bu faktörlerden herhangi birinde doğal olarak veya insan etkisiyle meydana gelebilecek bir değişikliğin, diğer faktörleri ve havzanın tümünü etkilediği bir durum bulunmaktadır. Bu nedenle mutlak korunması gereken bölgelerdir.

BASKILI POŞET İSTANBUL    BASKILI POŞET TÜRKİYE   BASKILI POŞET   BASKILI POŞET FİYATLARI

POŞET ÇEŞİTLERİ  ANA SAYFA    BASKILI POŞET PERPA

Baskılı Poşet Adana

Baskılı Poşet Adana, İmalat, Tasarım, Fiyat

Baskılı Poşet Adana

Baskılı Poşet Adana

Baskılı Poşet Adana,  Adana için baskılı poşet üretiyoruz. Adama esnafı, Adana sanayicisi için. Adana esnafının tanıtımı, reklamı, ihracatı için.

Baskılı Poşet Adana, Fiyatlar

Adana esnaf ve sanayicisi için baskılı poşet fiyatlarımız değişen döviz kurları nedeniyle liste fiyatlarında değişiklik olabilmektedir. Güncel baskılı poşet fiyatları için arayınız

Adana Baskılı Poşet

Baskılı Poşet Adana

Adana’nın kent tarihi, milattan önce 6.000’lere kadar uzanan büyük bir medeniyet geçmişine sahiptir. Akdeniz’e uzunca bir sahil şeridi olan Adana’nın Nüfusu’da 2.200 bin civarında olup Türkiye’nin en büyük kentlerinden bir tanesidir.

Osmaniye, Hatay, İçel, Kahramanmaraş, Niğde ve Kayseri ile de komşu olan Adana; Seyhan ve Ceyhan ırmakları arasında stratejik bir konuma sahip olması, su kaynaklarının her dönemde önemli yer tutması; Adana’da onlarca medeniyetin varlık sürdürmesine ve bölge için mücadeleler vermesine sebep olmuştur.

M.Ö.6000’li yıllara dayanan Adana Tarihi sürecinden günümüze kadar Çukurova Bölgesi ile beraber insanlığın ilk yerleşim yerlerinden olmuştur. Adana ilimizde, geçmişten günümüze ışık tutacak birçok tarihi ve kültürel eserlerin yer alması, turizm alanında yapılan çalışmalarla dikkat çekici hale getirilmiştir.

Baskılı Poşet Adana

Baskılı Poşet Adana

Adana’ya yapacağınız ziyaretinizde, birçok uyguarlığın kente yapmış olduğu dokunuşları görebilirsiniz. Adana’nın çeşitli alanlarda önemli fonksiyonları vardır.

Ekonomik anlamda; milyon dolarları aşan ihracat ile, Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden biridir. Adana, özellikle pamukçuluk alanında uluslararası düzeyde kendini tanıtmıştır.

Emek şehri Adana, uçsuz bucaksız tarım alanlarıyla; verimli Çukurova toprakları üzerinden adeta dünyaya açılmaktadır. Adana tatilinizde, Seyhan Baraj gölü ve çevresinde kano ile gezip, Adana Kebabı, Ciğer ve beyti yemenizi ve mutlaka Şalgam suyu içmeden dönmemenizi tavsi ederiz. Adana’nın gezilecek yerlerini sizler için şu şekilde derledik:

 

Baskılı Poşet Adana,

Baskılı Poşet Adana,

Adana’da Gezilecek Yerler

Taş Köprü:

2.yy. da Romalılar tarafından yaptırılmış olan Taş Köprü, Adana Seyhan nehrinin üzerinde olup Dünya’nın en eski araç trafiğine açık köprüsü olma özelliği taşımaktadır. Adana Tarihinin en önemli eserlerinden olan Taş Köprü, Adana’da gezilecek yerler listenizde bulunabilir.

Anavarza  Antik Kenti:

Bir başka Adana’nın tarihine şahitlik etmiş bölge olan Anavarza Antik Kenti; Adana’nın Kozan ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Anadolu’nun en büyük metropolü olan ve Adana halkı tarafından Anavarza Kalesi olarakta adlandırılan Antik kentte günümüzde bile arkeoloji çalışmalı halen sürdürülmektedir.

M.Ö.19.y.y. dan beri Adana Tarihi içerisinde yer alan Anavarza Antik Kenti’nde,günümüzde bile içerisinde barındırdığı tarihi eserler dim dik ayakta.

İzmir ili sınırları içerisinde yer alan Efes Antik Kenti gibi muazzam bir heybete sahip olan Anavarza Antik Kenti, Adana’nın en önemli gezilecek yerlerinden bir tanesidir.

Eğer bir tarih tutkunu iseniz Adana’da görülmesi gereken en önemli bölge şüphesiz Anavarza Antik Kenti’dir.

Baskılı Poşet Adana,

Baskılı Poşet Adana,

Şar Antik Kenti:

Adana Tarihi yerleri arasında önemli bir yeri olan Şar Antik Kenti,Kayseri ili sınırına yakın bir konumda bulunmaktadır. Yüzlerce yıldır Adana’nın tarihinde yer alan Şar Antik Kenti’ni Adana’da gezilecek yerler listenize almalısınız.

Şar Antik Kenti’nin tarihi Hititliler’e kadar dayanmakta olup günümüzde bile içerisinde bulunan tarihi eserler sağlamlığını korumaktadır.

Baskılı Poşet Adana,

Baskılı Poşet Adana,

Adana Ulu Camii:

Ramazanoğulları Camii diye de bilinen Adana Ulucamii, 1541 yılından beri ibadete açıktır. Adana Tarihi mekanları içerisinde önemli bir yer tutan Adana Ulucamii hemen Taş Köprü’nün biraz ilerisinde bulunmaktadır.

Ramazanoğulları’nın Adana Tarihine armağan ettiği bu Camii gerek lokasyonu ve gerekse Mimarisi ile Adana’nın Gezilecek yerleri listenizde bulunmayı hak ediyor.

Baskılı Poşet Adana

Baskılı Poşet Adana

Ramazanoğulları Medresesi:

Ramazanoğulları beyliğinin Adana’nın Tarihi için yaptırmış oldukları bir başka tarihi mekanda Ramazanoğulları Medresesi’dir. Adana Ulucamii’nin hemen karşısında bulunan Medrese, Adana’nın Tarihi Mekanları arasında görülecek güzel bir eserdir. Ramazanoğulları Medresesi’ni Adana’nın gezilecek yerleri listenize koymanızı tavsiye ederiz.

Adana Tarihi Saat Kulesi:

Ramazanoğulları Medresesinin hemen yanında bulunan Adana Tarihi Saat Kulesi;32 metrelik devasa büyüklüğüyle, 1881 yılından beri Adana’da zamanı gözleyenlerin baktığı noktadır.

Zaman akarken Adana’da, bu muazzam vaktin eseri, varlığını korumuş olan Adana Tarihi Saat Kulesi; günümüzde Adana’nın sembollerinden bir tanesidir.

Adana Tarihinin en önemli eserlerinin bulunduğu lokasyonda olduğundan Adana’nın simgesi durumunda olan Adana Tarihi Saat Kulesi görülmeye değer bir yapıttır.

Tarihi Kazancılar Çarşısı:

Her türlü bakır ve kazan imalatının yapılıp tamir edildiği Kazancılar Çarşısı; Adana’nın Tarihi Mekanları arasında yer almaktadır.

Adana Tarihi yerlerin bir arada olduğu bir bölgede olduğundan Adana gezilecek yerler listenizde bulunabilir.

Adana Çarşı Hamamı:

1529 yılından beri hizmet veren Adana Çarşı Hamamı; Adana Tarihi Saat Kulesinin karşısında bulunmaktadır. Yine Ramazanoğulları beyliğinin Adana Tarihine armağan ettiği Adana Çarşı Hamamı, şu anda da yarım gün kadınlara, yarım gün erkeklere hizmet veren özel işletmedir.

Adana Etnografya Müzesi:

Çukurova’nın yerlileri ve Toroslar’ın yerlileri sayabileceğimiz yörüklere yönelik tarihi eşyaları barındıran müze 1983’te açılmış, Adana Şehir Merkezi’nde bulunan Kuruköprü Mahallesindedir.

Bizi içindekilerden ziyade 1845’te inşa edilmiş bir kilise olan binası etkiler. Giriş ücretsizdir.Adana’da görülecek yerler listenize alabilirsiniz.

Arkeoloji Müzesi:

Eski zamanlara ait bir çok hayvan figürü,tanrı ve tanrıçalara ait heykel ve lahitlerin bulunduğu Adana Arkeoloji Müzesi; Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra yapılmış olup Türkiye’nin en eski müzelerinden bir tanesi olma özelliği taşımaktadır.

Adana’nın tarihi eserlerini görebileceğiniz Arkeoloji Müzesi’ni Adana’da görülecek yerler listenize koymalısınız.

Sabancı Merkez Camii:

Baskılı Poşet Adana

Baskılı Poşet Adana

Türkiye’nin ve Ortadoğunun en büyük Camii olma özelliği taşıyan Sabancı Merkez Camii hemen nehrin kıyısında ve muhteşem bir manzaraya sahiptir.Adana gezilecek yerler listenize almanızı öneririz.

Bebekli Kilisesi:

1880’li yıllarda inşaa edilen St. Paul adına yapılmış olan İtalyan Katolik Kilisesi. Kilisenin üzerinde bulunan Meryem Ana’nın elinde tuttuğu Tunç Heykelinin bebeğe benzemesinden dolayı Bebekli Kilise olarak adladırılmaktadır.

Adana’nın Tarihi eserlerine güzel bir örnek teşkil eden Bebekli Kilise’yi sizlerde Adana’nın Görülecek Yerleri listenizde bulundurabilirsiniz.

Atatürk Parkı: 

Baskılı Poşet Adana, Atatürk Parkı

Baskılı Poşet Adana, Atatürk Parkı

Adana şehrinin en işlek yerlerinden bir tanesi olan Atatürk Parkı ve çevresi bir çok restaurant, cafe ve alış veriş merkezlerini içinde barındırmaktadır.

Adana’ya gidip te dünyaca meşhur Adana Kebabı yiyebileceğiniz bir çok kaliteli restaurantın yanında Adana gece hayatı içinde örnekler teşkil edebilecek bir çok pub ve Adana barları da mevcuttur bu bölgede. Tatil için rotanızı Adana’ya çevirdiğinizde gezebileceğiniz alternatif bir bölge.

Adana’ya Ulaşım 

Adana ülkemizin büyük şehirleri arasında yer almaktadır. Bu güzel şehre ulaşmak için, havayolu, karayolu, demiryolu gibi imkanlar sağlanmıştır. Adana Hava Yolu Ulaşımı’nız için, Adana Şakir Paşa Havalimanı’nı kullanabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir, ve Antalya gibi şehirlerden direk uçuş seferleri yapılmaktadır. Adana Şakir Paşa Havalimanı Transfer ihtiyacınız için, diğer kuruluşumuz olan Arsis Vip Transfer’den destek alabilirsiniz.

Karayolu ile İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya ve diğer şehirlerden düzenli olarak seferler yapılır. Demiryolu ile ise, İstanbul, Ankara, ve İzmir’den Adana’ya kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Adana tren garı merkeze sadece 1 km. uzaklıktadır. 

Adana’da Konaklama

Akdeniz sahil şeridine 160 km kıyısı olan Adana gezilecek yerleri, Adana tarihi dışında sanayii kenti olma özelliğinden dolayı yılın hemen hemen her dönemi yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. Adana Tatiliniz veya ziyaretinizde bütçenize uygun Adana Otelleri, Adana Pansiyonları bulabileceğiniz gibi Günlük Kiralık Ev ve Kiralık Apart Daireleri de tercih edebilirsiniz.

Günlük Ev Kiralama ve Apart Kiralama sektörünün lider firmalarından olan Dream Of Holiday Adana ve çevre ilçelerinde Adana günlük Ev ve Adana Kiralık Daireleri ile hizmet sunacaktır.

BASKILI POŞET TÜRKİYE     BASKILI POŞET İSTANBUL    BASKILI POŞET      POŞET ÇEŞİTLERİ   AMBALAJ MALZEMELERİ    PERPA AMBALAJ MALZEMELERİ

Baskılı Poşet Zeytinburnu

Baskılı Poşet Zeytinburnu Baskılı Poşet İmalatı

Baskılı Poşet Zeytinburnu

İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi ve esnafı için baskılı poşet üretiyoruz.

Çok ucuza, çok kaliteli üretiyoruz.

Kısa zamanda teslim ediyoruz..

Baskılı Poşet Zeytinburnu

Baskılı Poşet Zeytinburnu

İstanbul Zeytinburnu esnafı olarak baskılı poşet ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Solin Ambalaj sizler için en kısa zamanda, en kaliteli ve en ucuz baskılı poşeti üretir, teslim eder.

İstanbul’un ilçelerinden olan ve Marmara Denizi ile sınırları bulunan Zeytinburnu’nun adının hikayesi nedir? Kısa bir tarihi yolculuğa ne dersiniz?

İlk düşünüldüğünde Zeytinburnu ismi mantıklı bir çağrışım gibi gelmiyor. Ancak rivayete göre Zeytinburnu ismi İstanbul’un Fethi’ne kadar gidiyor…

1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden sonra İstanbul’da yaşamakta olan ve Kudüslü Papazlar olarak bilinen bir grup merkezden ayrılır ve bugünkü Kazlıçeşme civarlarına taşınır.

Sahil şeridinde tarım ve ziraat ürünleri ile uğraşır, zeytin yetiştirirler.

İşte Zeytinburnu ismi burada zeytin yetiştirilmesinden ve bölgenin de Marmara Denizi’nde Yedikule ve Bakırköy arasındaki ‘burun’ olmasından gelir. Daha önceleri Zeytinli Burun olarak söylenir ancak günümüzde Zeytinburnu olarak kalmıştır.

Baskılı Poşet Zeytinburnu

Baskılı Poşet Zeytinburnu

Baskılı Poşet Zeytinburnu

1957 tarihinde İstanbul’un Avrupa Yakası’na ilçe olarak katılmıştır. İstanbul’un Çatalca Yarımadası’nın Marmara Denizi ile birleştiği yerde yer alan ilçe surlar ile yarımadadan ayrılmıştır. İlçe Atatürk Hava Limanı’na 15-20 dakikalık bir mesafede yer alır ve E-5 karayoluna sınırdır. Bayrampaşa ve Marmara Denizi ile komşu olan Zeytinburnu İstanbul için önemli bir noktadır. Zeytinburnu ilçesinin denizden yüksekliği yaklaşık 10 metre ve toplam yüzölçümü 11,16km2dir.

Zeytinburnu Baskılı Poşet

Baskılı Poşet Zeytinburnu

Zeytinburnu yaşadığı hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan problemler dolayısıyla artık Fatih Belediye’sinin yetersiz kalması sonucu doğurdu. Yaşanılan iç göç oldukça çok soruna yol açmıştı. Bunun üzerine Zeytinburnu 1957 tarihinde İstanbul’un 14. İlçesi oldu. 13 mahalleden oluşan ve içerisinden hiç köy bulunmayan Zeytinburnu Kasım 2015 itibariyle AK parti tarafından yönetilmektedir. Göç ve sanayileşme yüzünden hızlıca ancak çarpık şekilde kentleşen Zeytinburnu, gecekondu temalı filmler için vazgeçilmez bir alan olmuştur. Bunun haricinde ilçeye ulaşımda oldukça kolaydır. Zeytinburnu’nun ulaşım kodu 93’tür.

İlçede İETT seferleri çok olduğu gibi Kazlıçeşme durağı olan Marmaray’da Zeytinburnu’ndan geçmektedir. Yeniyüzyıl ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversiteleri’nin yer aldığı ilçe üniversiteler sayesinde biraz evirilme yaşamış olsa da yoğun olan sanayi ve ticaret faaliyetleri ve hızlı nüfus artışı dolaylarıyla çarpık şekilde kentleşme yaşamaktadır.

Baskılı Poşet Zeytinburnu’nun Nüfusu

Çeşitli kaynaklarda teyit edilen bilgilere göre Zeytinburnu’nun nüfusunun temel yapısının doğum yerinin yurtdışı olduğu görülmektedir. Yurtdışından kasıt Bulgaristan ve Yugoslavya’dır. Ayrıca Romanya ve Yunanistan doğumlulara da rastlamak mümkündür. Aldığı iç göç dolayısıyla doğumu Türkiye olsa dahi İstanbul doğumluya çok rastlanmamaktadır. Yapılan anketlerde ortaya çıkan sonuçlara göre en çok iç göçü Karadeniz Bölgesi’nden almıştır. Yapılan nüfus sayımlarına göre 1965 yılında 102.874 olan nüfus 1970 yılında 117.905 olmuştur. Son nüfus sayımı 2015 yılında yapılmıştır. Bu verilere göre nüfus 289.685 olmuştur. İlçe küçük bir yüzölçümüne sahip olduğundan göçler aslında oldukça çok yer kaplamaktadır.

Baskılı Poşet Zeytinburnu’nun Tarihi Yerleri

Tarihi eser açısından oldukça zengin olan Zeytinburnu’nun Tarihi yerlerine bakacak olursak bu eserlerin başında tartışmasız Kızılçeşme Fatih Camii gelmektedir. Yapım yılı kesin olmamakla beraber iddialar bu camiinin ilk Türk camiisi olduğu yönündedir. Daha çok dini yapıların bulunduğu Zeytinburnu ilçesindeki diğer eserler ise; Tekkeci İbrahim Ağa Camii, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Mescidi, Seyyid Nizam Tekkesi, Merkez Efendi Türbesi ve Tekkesi, Hacı Mahmut Ağa Tekkesi ve Yenikapı Mevlevihanesi bunların başlıcalarıdır. Kültür eserleri arasında ise SurpPirgiç Ermeni Hastanesi, Abdülbaki Paşa Kütüphanesi, Merkez Efendi Hamamı ve bir mahallesinin de adını alan kaz şeklindeki Kazlı Çeşme’dir. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Binası dahi tarihi eserlerin başında gelmektedir. Bizi 1828 yılına götüren bu yapı bir askeri hastane olma özelliğini taşır.

Baskılı Poşet Zeytinburnu’nun Gezilecek Yerleri

Zeytinburnu’nun gezilecek yerleri denildiğinde akla birçok yer gelmektedir. Tarihi oldukça zengin olan bu semtte gidilecek başlıca yerler; sizi yeşillikler içinde çok mutlu edecek olan Yedikule Soğanlı Bitkiler Parkı ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi. Kendinizi tarihin tozlu sayfalarına bırakmak istediğiniz de ise sıra; Merkez Efendi Hamamı ve Abdülbaki Paşa Kütüphanesi’ne gelmektedir.

Zeytinburnu’nun Yemekleri

Zeytinburnu’nun İstanbul’un diğer ilçeleri gibi kendisine has yemekleri yoktur. Ancak özellikle Karadeniz Bölgesinden aldığı yoğun göçlerle oranın insanlarının yöreye yemek konusunda hakim olduğu görülürü. Zeytinburnu’nun yemeklerinin arasında en ünlü olanı da tarihi 1962’den beri faaliyette olan Tarihi Merkez Efendi Köftecisi’dir. Burada ki et özellikle dana ve kuzu kaburgalarının boşluğundan yapılır.

BASKILI POŞET İSTANBUL   BASKILI POŞET TÜRKİYE   BASKILI POŞET    ANA SAYFA    PERPA

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti, Fiyatları, Kullanım Alanları

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti, müşterilerinize sunduğunuz ürünlerin ambalajlanması, kolay taşınması yanında reklam ve tanıtım amaçlı kullanılan poşet çeşididir. Normal market veya takviyeli poşetlerden daha dayanıklı, sağlam malzemelerden üretilir. Malzeme, boyut kalite ve görünüm olarak diğer poşet ürünlerinden çok daha göz alıcı bir ürün olan mağaza poşeti; kaliteye önem veren tüm mağazaların tercihi olmaktadır.

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti Çeşitleri

Bu poşet çeşitleri kulplu ve takviyeli poşetlerdeki ele geçen tutma yeri olan şekiller de üretilmektedir her iki üründe de kalite birinci önceliktir. Yani taşıma ve dayanıklılık olarak en kaliteli ürün gruplarımızdan biri olduğu olduğu için; hangi ürünü tercih ederseniz edin memnun kalacaksınız. Poşet çeşitlerimizden dilediğinizi seçtikten sonra firmanıza ait kurumsal kimliğinizi yansıtan renk ve logo seçimi yaparak dilerseniz mağazanızın poşeti üzerine bastırtabilir; firmanızı müşterilerinize
daha profesyonel olarak tanıtma ve reklamını yapma imkanına sahip olabilirsiniz.

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti

Kullanım Alanları

Bu poşet çeşidinin kullanım alanları kaliteye önem veren işletmelerin tümü, mağazacılık ve perakende sektörünün genelidir. Genelde bu sektörler müşteri ile birebir iletişim halinde olan ve reklamın ve görünüşün önemli olduğu sektörler olduğu için; kalitesinden dolayı tercih edilmekte ve sunulmaktadır. Sizler de kendi işletmeniz için göz alıcı tasarımlarda kendi poşetlerinizi yaptırma imkanına sahipsiniz.

Kaliteli malzemeden üretilen, üzerinde iyi bir grafik tasarım bulunduran poşetler, sadece ürününüzün taşınması için değil, başka zamanlarda da, başka ürünler taşımak için kullanılacaktır. Dolayısıyla bu poşet çeşidinin reklam ve tanıtım etkisi daha yüksektir. Solin Ambalaj olarak ambalaj sektöründe bir numaralı yardımcınız olmak için çalışmaktayız.

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti Fiyatları

Poşet Fiyatları, adet, baskı renkleri, ebat ve poşet kalitesine mikron olarak kalınlığına bağlı olarak değişmektedir. Poşet fiyatları en kaliteli ürün gruplarımızdan olduğu gibi piyasada da sunulan aynı gruptaki ürünlerin fiyat ve kalite olarak karşılaştırılması noktasında genelde yüksek fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. Sunduğumuz tüm ürünlerde en uygun fiyat ve garanti sayesinde kaliteyi uygun fiyata satın almış olursunuz.

Güncel fiyatlarımızı öğrenmek için lütfen adet, renk ve diğer isteklerinizi belirterek arayınız.  Size en kısa zamanda bir taslak hazırlayarak dönüş yapacağız. En iyi kaliteyi en ucuz fiyata sağladığımızdan emin olabilirsiniz.

Mağaza Poşeti

Mağaza Poşeti

Poşet Siparişi

Siparişleriniz için telefon, mail veya sitemiz üzerinden bizimle irtibata geçebilir; sorularınızı yöneltebilir fiyat alabilirsiniz…
Poşet siparişleriniz için lütfen, adet kilo, boyut, baskı renkleri gibi ayrıntıları belirtiniz. Tasarımı onaylanan poşetleriniz en fazla hafta içinde elinizde olacaktır.

 

Baskılı Poşet     

Baskılı Poşet Fiyatları       

Poşet Çeşitleri  

Ambalaj Malzemeleri  

Solin PERPA

 

Baskılı Takviyeli Poşet

Baskılı Takviyeli Poşet, Baskılı Takviyeli Poşet Fiyatları

Baskılı Takviyeli Poşet, Poşet üretimi için kullanılan malzemenin elle tutulacak yerine, aynı malzemeden yapıştırma yöntemiyle ek yapılıp üzerine baskı yapıldığında ortaya çıkan malzeme, baskılı takviyeli poşettir.

Baskılı Takviyeli Poşet

Baskılı Takviyeli Poşet

Takviyeli poşetler, mağaza, tuhafiye gibi sektörlerde yoğunlukla kullanılmasına rağmen her sektörde kullanılabilir.

Burada amaç. sap, tutacak bölümüne ek yapılarak taşıma kabiliyetinin artırılmasıdır. Eğer taşıma, tutacak bölümü takviyesiz ise, biraza ağır malzeme konulduğunda poşet, özellikle tutma bölümünden kopup yırtılabilir.

Bu durumu önlemek için, tutma bölümüne, ek malzeme yapıştırılarak takviye yapılır.

Takviyeli poşetlerin özelliği tutma-taşıma yerinde içerden extra bir malzeme takviyesiyle; o bölgenin sağlamlık ve güç olarak pekiştirilmesi sebebiyle daha dayanıklı bir poşet elde edilmesinden gelir.

Bu ürünü kullanan işletmeler s0n derece memnun kalmakta ve tavsiye etmektedirler. Poşetin güçlü olması taşıma sırasında da müşterilerinizin sorun yaşamamasını sağlar. Sunduğunuz hizmet kalitesine yakışır bir ambalaj ürünü kullanmak her zaman firmaların birinci önceliği ve tercihi olmalıdır.

Baskılı Takviyeli Poşet Çeşitleri

Takviyeli poşetleri, Takviyeli Mağaza Poşeti, Takviyeli market Poşeti, Takviyeli Baskılı poşet diye sınıflandırabiliriz. Bu çeşitlerin tümü, en, boy ve malzeme açısından değişsede, ortak özellikleri, tutma yerlerine ek malzeme yapıştırılarak taşıma kapasitesinin artırılmasıdır.

Takviyeli poşet, müşterileriniz açısından her zaman güven verir. Müşteriniz ürün aldığında, yolda yırtılacakmı, ne olacak diye düşünmez. Ürünlerinizi güvenle taşır.

Takviyeli poşet çeşitlerimiz sizlerin taleplerine uygun olarak şekillenmektedir. Her boy ve ebatta sipariş edebileceğiniz takviyeli poşetler için; renk ve marka baskısı gibi ekstra özellikler ekleyebilir, markanızı kaliteyle birleştirebilirsiniz.

Ayrıca, dijital, fotoğraf baskısı yaptırıp ürünlerinizin, markanızın daha gerçekçi ve sofistike görünmesini sağlayabilirsiniz.

Baskılı Takviyeli Poşet Kullanım Alanları

Takviyeli poşetlerin kullanım alanları mağazacılık ve büyük, küçük işletme kategorilerine giren işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise takviyeli poşetlerin hem müşteri isteklerine göre şekillendirilebilmesi; hem de sağlamlığıdır.

Solin Ambalaj olarak ürettiğimiz poşetlerin kalitesi ve müşterilerimizin markalarının terihi olmak bu ürünün her sektörde kullacsağlamakta ve gerek bireysel, gerekse kurumsal anlamda her işletmenin mutlaka ihtiyaç duyduğu ve kullandığı ambalaj ürünlerimizdendir.

Baskılı Takviyeli Poşet Fiyatları

Takviyeli poşet fiyatları, adet baskı çeşidi ve boyutlara bağlı olarak değişkenlik arzetmektedir. Kaç adat poşete ihtiyacınız olduğunu belirleyip, renk, fotoğraf kalitesi gibi unsurları değerlendirdikten donra, lütfen özel iskonto oranlarımız için arayınız.

Üretilen malzemenin ithal olmasından kaynaklı olarak, takviyeli poşet fiyatları doların dalgalanmasına göre değişebilmektedir.

En güncel fiyatları öğrenme ve sipariş vermek için arayınız. Solin Ambalaj, sizlere en güncel fiyatları sunacaktır.

Baskılı Poşet     

Baskılı Poşet Fiyatları       

Poşet Çeşitleri  

Ambalaj Malzemeleri  

Solin PERPA

Baskılı Mağaza Poşeti

Baskılı Mağaza Poşeti

Baskılı Mağaza Poşeti

Baskılı Mağaza Poşeti

Baskılı Mağaza Poşeti

Baskılı Poşet  Baskılı Poşet Fiyatları     Poşet Çeşitleri  Anasayfa    Baskılı Poşet Perpa

Solin Ambalaj Vergi Bilgilerimiz

Solin Ambalaj Vergi Bilgilerimiz Şişli Vergi Dairesi

Solin Ambalaj Vergi Bilgilerimiz

Solin Ambalaj Vergi Bilgilerimiz

Solin Ambalaj Vergi Bilgilerimiz

SOLİN AMBALAJ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

VERGİ DAİRESİ: ŞİŞLİ

VERGİ NO: 773 036 0563

TEL:0212 220 55 62-63

FAKS:0212 220 55 61

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 No:173 Şişli – İstanbul

KURUMSAL  

İLETİŞİM  

BASKILI POŞET  

KOLİ BANDI  

BEZ ÇANTA

ANA SAYFA

Baskılı Poşet Adalar

Baskılı Poşet Adalar, Adalar Baskılı Poşet İmalatı

Baskılı Poşet Adalar

Baskılı Poşet Adalar

Baskılı Poşet Adalar

İstanbul, Adalar Belediyesi ve esnafı için baskılı poşet üretiyoruz.

Çok ucuza, çok kaliteli üretiyoruz.

Kısa zamanda teslim ediyoruz..

İstanbul Adaları esnafı olarak baskılı poşet ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Solin Ambalaj sizler için en kısa zamanda, en kaliteli ve en ucuz baskılı poşeti üretir, teslim eder.

Baskılı Poşet Adalar

Baskılı Poşet Adalar

İstanbul adaları tarih boyunca pek çok isme sahip olmuştur. Bunlar; Evliya adaları, Kesiş adaları- Ruh adaları- Cin adaları-Halka adaları, Prens adaları-Kızıl adalar gibi. Bunların en yaygın ve dünyaca tanınan PRENS ADALARI dır. Nedeni de Roma devrinden, Bizans devrinin sonrasına kadar asillerin, prenslerin, hatta kraliçelerin adalara sürgün edilerek buralarda çeşitli işkence görerek öldürülmeleridir.

Heybeliada nen en yaygın isimleri Dimoniso, Khalky, Halkitis ve Halki dır. Halk arasında en çok kullanılan HALKİ olmuştur.Çam limanındaki bakır madeni ilk defa Demoniso isimli bir vatandaş çalıştırdığı için adaya bu isim konulmuş, İsa’dan önce 4. yy. kadar işletildiği ve o zamanlar bakır en kıymetli madenler-den birisi olduğu ve içinden altın çıktığı için uzun süre heybeli adanın ismi Demoniso olarak kalmıştır.

Yunanca Halkos bakır demektir ve HALKİ sözcüğü de Halkos’dan gelmektedir. Eskiden cevher denizin içinden çıkartılırmış tır, Çam Limanı da bu nedenle kazıla kazıla ay biçimini almış. Bakırdan altını yıran da Konstantin isimli bir patrik olmuştur. Adalarda bol miktarda demir madeni vardır ada topraklarının kırmızı olması da bu nedenledir. En çok demir madeni çıkan yer Büyükada’nın doğusundaki yerdir buraya bu nedenle MADEN denilir.

Heybeliada

9. yüzyılda İmparator I. Basil’in emriyle, kilise ve sistematik dini eğitim amacıyla inşa edilen Aya Triada Kilisesi, 19. yüzyıla kadar bir yandan kilise diğer yandan eğitim amaçlı kullanımına, kesintilere uğramak kaydıyla, devam eder. Ancak 19. yüzyılda yapı Yüksek Ortodoks Teoloji Okuluadıyla yeniden açılır. 1971 yılına kadar sadece I. Dünya Savaşı’nda kesintiye uğramak kaydıyla eğitime devam eder. 900’ü aşkın öğrenci yetiştirir ve bu öğrenciler arasından 12 patriğin yanı sıra, akademisyenler ve öğretmenler de çıkmıştır. Halki (Heybeliada)’de yer alan Rum Ortodoks Ruhban Okulu, Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden sonra kurulan akademik düzeydeki ilk okul olma özelliğini taşır.

1971 yılında Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir karar doğrultusunda, özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanması kararlaştırılır. Böyle bir durumda ruhban okulunun amacına ulaşamayacağı düşünüldüğü için Rum Ortodoks Patriği tarafından kapattırılır. Çünkü ruhban okulunda yatılı eğitim görülüyordu ancak herhangi bir yüksek öğretim kurumu gibi öğrenciler eğer derslerden sonra evlerine gidecek olsalardı ruhban okulunun amacı ve verimliliği sağlanamamış olacaktı. Aynı zamanda okulda yalnızca Ortodoks İlahiyatı okutuluyordu ve okulun bir üniversite bünyesine alınması sonucunda Ermeni, Süryani, Protestan ve Katoliklerin de okula girebilir olması ve bu durumda sadece Ortodoks eğitim vermenin mümkün olmayacağına dair endişeler vardı

 

BASKILI POŞET İSTANBUL   BASKILI POŞET TÜRKİYE   BASKILI POŞET   ANA SAYFA   PERPA